Devletin temel yapısı, örgütlenişi, bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, işleyiş kuralları,
Yasama, yürütme, yargı yetkisi ve aralarındaki ilişki,
Çıkarılacak yasaların uymak zorunda olduğu ilkeler, temel hak ve özgürlükler, sınırları,
özel hayatın gizlilii, korunması, sınırları
Konut, haberleşme, yerleşme ve seyahat özgürlüğü, sınırları,
Din, vicdan, düşünce ve kanaat açıklama ve yayma hakkı, özgürlüğü sınırları,
örgütlenme, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin haklar, özgürlükler, sınırlar,
Bilim, sahat, basın özgürlüğü sınırları,
Mülkiyet hakkı,
Ailenin korunması,
Eğitim ve öğrenim hakkı, ödevi, uyulması gereken koşullar,
Kıyılardan yararlanma,
Toprak mülkiyeti,
Tarım ve hayvancıylık dallarında çalışanların korunması,
Kamulaştırma,
Devletleştirme,
Çalışma ve sözleşme özgürlüğü,
Sendikal hak ve özgürlükler, sınırlarıı
Topu iş sözleşmesi, grev ve lokavt hakları ve sınırları,
Salık, çevre, konut sorunu,
Gençliğin korunması, sporun geliştirilmesi,
Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarıyla ilgili tedbirler,
Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması,
Sanatın ve sanatçının korunması,
Sosyal ve ekonomik hakların sınırı,
Türk vatandaşlığı,
Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı,
Parti kurma, partiye üye olma ve üyelikten çıkma,
Siyasi partilerin uyacakları esaslar, uymayanlara yaptıurımlar,
Kamu hizmetlerine girme hakkı, mal bildirimi
Vatan hizmeti
Vergi ödevi,
Dilekçe hakkı,
Yasama organının kuruluşu, seçme, seçilme koşulları
Seçimlerin genel yönetimi ve denetimi,
Milletin temsili, üyelik sorunları,
Dokunulmazlıklar,
Yasama organı üyelerinin ödenek ve yollukları,
TBBMM'nin görev ve yetkileri,
Kanunların teklifi, görüşülmesi, yayımlanması,
Uluslararası sözleşmeleri uygun bulma,
Kanun hükmünde kararname yetkisi,
Sacaş hali ilanı ve silah kullanılmasına izin hali,
TBMM'nin faaliyetleri, bilgi edinme ve denetimleriyle ilgili hükümler,
Yürütmenin görev ve yetkileri, sorumluluğu,
Bakanlar Kurulu, kuruluşu, görev ve yetkileri, sorumluluğu,
TBMM'nin seçimlerinin yenilenmesi halleri,
Mili Savunma, başkomutanlık, genel kurmay başkanlığı,
Mili Güvenlik Kurulu,
Olağanüstü yönetim usulleri, esasları,
ıdarenin esasları, bütünlüü, yargı yolu, merkezi ve yerel idareler,
Yüksek öğrenim kurumları ve üst kuruluşları, uymaları gereken esaslar, denetim biçimleri,
Radyo ve Televizyon ıdaresi ve kamu ile ilişkili haber ajansları,
Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
Diyanet ışleri Başkanlığı,
Kanunsuz emir,
Yargı organlmarının kuruluş ve işleyişi,
Hakimlik ve savcılık mesleği, teminatı, denetimi, Devlet Güvenlik Mahkemesi,
Askeri yargı,
Anayasa Mahkemesi kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri, çalışma ve yargılama usulü,
Yargıtay
Danıştay,
Askeri Yargıtay,
Askeri Yüksek ıdare Mahkemesi,
Uyuşmazlık Mahkemesi,
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,
Sayıştay,
Bütçenin hazırlanması, görüşülmesi, esasları,
Kamu ıktisadi Teşebbüsleri Denetimi,
Planlama, piyasaların denetimi, iç ve dış ticaretin düzenlenmesi,
Tabi sevretlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi,
Ormanlar ve orman köylüsünün korunması,
Kooperatifçiliğin geliştirilmesi,
Tüketicilerin korunması,
Esnaf ve sanatkarların korunması,
ıhkilap kanunlarının korunması,
Hala yürürlükte olan geçici hükümler (Milli Güvenlik Konseyi'nin görev ve yetkileriyle ilgili bu maddeler arasında, 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonuçcu toplanacak TBMM Başkanlık Divanı oluşturulmasına kadar geçen süre içinde kabul edilen 636 kanun, yüzlerce kanun hükmünde kararname ve tasarrufun anayasaya aykırılığını ileri sürülmesini yasaklayan geçici 15. Madde aynı zamanda konsey üyelerinin, konsey dönemi hükümetlerinin, üyelerinin ve Danışma Meclisi üyelerinin cezai, hukuki ve mali sorumluluklarını kaldırmaktadır: