MEMÂLİK-İ DEVLET-İ OSMANİYE

Madde 1 - Devlet-i Osmaniye memâlik ve kıtâat-ı hâzırayı ve eyâlât-ı mümtazeyi muhtevî ve yekvücud olmağla hiçbir zamanda, hiçbir sebeble tefrik kabûl etmez.
Madde 2 - Devlet-i Osmaniyenin pâyitahtı İstanbul şehridir ve şehr-i mezkûrun sâir bilâd-ı Osmaniyeden ayru olarak bir gûna imtiyaz ve muâfiyeti yoktur.
Madde 3 - Saltanat-ı seniyye-i Osmaniye, hilâfet-i kübrâ-yı İslâmiyeyi hâiz olarak sülâle-i âl-i Osman’dan usûl-i kadîmesi vechile ekber evlâda aittir.
Madde 4 - Zât-ı hazret-i padişahî hasbel-hilâfe dîn-i İslâmın hâmîsi ve bilcümle tebaa-i Osmaniye’nin hükümdar ve padişahıdır.
Madde 5 - Zât-ı hazret-i padişahînin nefs-i hümâyûnu mukaddes ve gayr-i mes’ûldür.
Madde 6 - Sülâle-i âl-i Osman’ın hukuk-u hürriye ve emvâl ve emlâk-i zâtiyye ve mâdâmel-hayat tahsisat-ı maliyeleri tekâfül-i umumî tahtındadır.
Madde 7 - Vükelânın azl ve nasbı ve rütbe ve menâsıb tevcihi ve nişan îtası ve eyâlât-ı mümtâzenin şerâit-i imtiyaziyelerine tevfîkan icray-ı tevcihatı ve meskûkât darbı ve hutbelerde nâmının zikri ve düvel-i ecnebiye ile muâhedat akdi ve harb ve sulh ilânı ve kuvve-i berriye ve bahriyenin kumandası ve harekât-ı askeriye ve ahkâm-ı şer’iye ve kanuniyenin icrası ve devâir-i idarenin muamelâtına müteallik nizamnamelerin tanzimi ve mücâzât-ı kanuniyenin tahfifi veya affı ve meclis-i umumînin akt ve tatili ve ledel-iktiza hey’et-i meb’usanın âzası yeniden intihap olunmak şartiyle feshi, hukuk-u mukaddese-i padişahî cümlesindendir.Tebaa-i Devlet-i Osmaniye’nin hukuk-u umumiyesi